Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní řád a stanovy SVZA

                                                     

                                                      Domovní řád

Preambule

Pravidla mají přispět k tomu, aby vztahy a vzájemné soužití mezi vlastníky a obyvateli bytů Společenství vlastníků objektu bydlení Znojmo Alšova 978/5 byly klidné, vyrovnané, přátelské nebo alespoň uspokojující.

 

Tato pravidla jsou součástí zakládajících dokumentů Společenství vlastníků a jsou závazná pro všechny členy tohoto společenství. Členové Společenství jsou povinni přenést povinnost dodržování těchto pravidel na obyvatele bytů v případě, že byt bude přenechán k dispozici jiné osobě. Tato pravidla vycházejí z obecně závazných právních předpisů jakož i z dobrých mravů a obecných zvyklostí a jejich dodržováním se předejde možným konfliktům a napětí v sousedských vztazích.

Z tohoto důvodu je jejich dodržování v rozsahu od povinnosti ze zákona až po dodržování

vyplývající ze zásad slušného chování a vzájemné lidské ohleduplnosti Společenstvím důsledně vyžadováno a porušování těchto pravidel podléhá postihům, které budou kategoricky uplatňovány.

 

1. Úvod

1. Obyvatelé domu a i jejich hosté jsou povinni se s těmito pravidly podrobně seznámit

a veškerá ustanovení v nich obsažená důsledně dodržovat.

 

2. Užívání bytů

1. Žádný byt nesmí být užíván k jinému účelu, než k jakému byl kolaudován. Žádný byt

nesmí být užíván ke komerčním nebo jiným profesionálním účelům, které by byly

nezákonné nebo jinak škodlivé Společenství jako celku a v rozporu s jeho účelem.

2. Vlastník bytu musí předem písemně požádat výbor Společenství o povolení k jiné

činnosti, než je uvedeno v nabývací smlouvě. Tato činnost nesmí být v rozporu se

zákony, pravidly a opatřeními jakéhokoli orgánu státní správy, správců sítí a smí být

v bytě vlastníka vykonávána jen na základě tohoto povolení.

3. Zdroje informací

1. Základním zdrojem informací pro všechny obyvatele je nástěnka v přízemí

domu. Jejím prostřednictvím předává výbor Společenství  nejdůležitější informace všem obyvatelům domu.

2. Dalším zdrojem informací je web společenství.

3. Vlastníci v případě žádostí komunikují písemně popř. elektronicky a výbor odpovídá stejnou formou s řádným zdůvodněním případného zamítavého stanoviska.

4. Rušení klidu a ostatních obyvatel

1. Uvnitř nebo vně bytů nebo ve společných prostorách a prostranstvích nesmí být

provozována žádná soustavná činnost, která by hlukem ohrožovala a narušovala klid,

pohodu a pohodlí ostatních obyvatel.

2. Vlastník bytu je povinen zajistit, aby všichni, kdo byt užívají nebo ho navštěvují

neprodukovali nepatřičný hluk uvnitř bytu, v jeho okolí ani ve společných prostorách

nebo dělali cokoli, co by obtěžovalo a znepříjemňovalo život ostatních obyvatel, a to

zejména v době od 22.00 do 08.00 hodin.

3. Vlastník bytu je odpovědný za nájemníky svého bytu, za hosty a za domácí zvířata i

v době své nepřítomnosti.

4. Obyvatelé nesmějí používat chodby, schodiště, průjezd, chodníky a společná

prostranství k jiným účelům než ke kterým jsou určeny tj. zejména ke vstupu a

odchodu z bytu.

5. Pokud výbor společenství nerozhodne jinak nebo neudělí výjimku, mohou se práce v

bytech spojené s větší hlučností nebo jinak omezující ostatní vlastníky vykonávat

pouze v době od 07.00 hod. do 19.00 hod., od pondělí do soboty včetně.

6. Žádný obyvatel, host nebo návštěvník nesmí bez povolení, či vážného důvodu

vstoupit na území, které je výlučným vlastnictvím nebo které je ve výlučném užívání

jiného vlastníka, např. též balkony, sklepní kóje, apod.

7. Kdokoliv poničí vnitřní nebo vnější malby nebo omítky, povrch podlah

nebo jakýkoliv společný majetek, je povinen škody odstranit na svoje náklady.

5. Nebezpeččinnosti

1. Každý obyvatel domu musí dělat vše pro to, aby zabránil vzniku požáru kdekoli v

objektu. To znamená, že kamkoli do objektu nesmějí být vnášeny a kdekoli v objektu

nesmějí být skladovány předměty v tuhé, kapalné ani plynné podobě, které by mohly

samy způsobit požár nebo riziko jeho vzniku či šíření neúměrně zvyšovaly.

2. Žádné věci, zvláště hořící předměty jako jsou cigarety, či jejich nedopalky, zápalky

nebo předměty zábavné pyrotechniky nesmějí být vyhazovány z oken, dveří, balkonů

nebo ostatních částí objektu včetně společných prostor.

3. Jakákoli škoda na společném majetku, způsobená nedbalostí vlastníka bytu, člena

jeho rodiny, nájemníka, jeho hostů nebo zvířaty, bude naúčtována tomuto vlastníkovi.

4. Z důvodu požární a obecné bezpečnosti je zakázáno umísťovat na chodby, schodiště,

 společných prostor a průjezdu jakékoliv předměty kromě rohožek a menších okrasných květin. Květiny je povoleno umisťovat pouze se souhlasem bezprostředních sousedů v daném vchodě a patře.

6. Čistota

1. Na chodbách, schodištích, průjezdu, sklepní chodby a půdy nebo na společných prostranstvích nesmějí být odkládány, hromaděny nebo skladovány odpadky, odpadkové krabice nebo pytle,

osobní nebo domovní odpad, boty, koberce apod.

2. Jestliže budou výše uvedené věci skladovány na výše uvedených místech, bude viník

upozorněn, aby je odstranil do 24 hodin. Po uplynutí této lhůty budou tyto předměty

odstraněny na náklady viníka. Pokud viník nebude zjištěn, budou tyto předměty

odstraněny na náklady všech vlastníků.

3. Obalový materiál většího rozsahu (např. od nábytku a velkých domácích spotřebičů)

je povinen zlikvidovat každý sám na své náklady.

4. Z oken a balkonů nesmějí být vyklepávány prachovky, mopy, koberce, ubrusy

apod. Stejně tak není dovoleno čištění věcí na chodbách nebo v jiných společných

prostorech.

7. Vnější vzhled

1. Žádné nápisy, plakáty, billboardy, inzeráty, nesmějí být umísťovány ve společných prostorách.

Soukromé inzeráty obyvatel domu, týkající se bydlení, mohou být umísťovány na nástěnku,přičemž musejí obsahovat konečné datum účinnosti.

2. Žádné televizní nebo radiové antény, markýzy, stínidla, zástěny, klimatizační

jednotky, kouřové komíny, nesmějí viset nebo být vztyčovány na exteriéru budovy

bez předchozího písemného souhlasu výboru Společenství.

3. Žádné prádlo, oblečení nebo jiné věci nesmějí viset nebo být umístěny v oknech, na

balkonech nebo jiných částech budovy tak, že by přesahovaly a nebo byly viditelné

zvenčí z přímého pohledu na budovu. Balkony nesmějí být užívány jako skladiště.

Na balkóny je možno umísťovat skládací věšáky na prádlo a dětské kočárky.

4. Žádné oplocení majetku nebo jiné konstrukční změny uvnitř či vně budovy, nové

instalace (telefonní dráty, trubky, atd.) nebo jiné služby, měnící a doplňující vzhled

fasády nebo stěn společných prostor, nesmí být prováděno bez předchozího

písemného souhlasu výboru Společenství.

5. Venkovní vzhled domu nesmí být v žádném případě měněn včetně natírání, štuků,

cihel, zábradlí, betonu nebo dalších vnějších částí budovy a ostatních zařízení,

umístěných na společných prostranstvích, aniž by k tomu byl předchozí písemný

souhlas výboru Společenství.

8. Skladovací prostory a nebytové prostory - sklepy

1. Užívání uzamykatelných prostor, skladovacích prostor a nebytových prostor - sklepů

se řídí pravidly, která stanovuje a aktualizuje výbor Společenství.

2. V těchto prostorách není dovoleno skladovat jakékoli nebezpečné látky nebo

materiály.

3. Vstupy a uličky mezi těmito prostory není dovoleno zastavovat jakýmikoli předměty.

9.Škody na majetku

1. Krytí škod na společném majetku, stejně jako odpovědnosti za škody třetím osobám,

je smluvně zajištěno u České pojišťovny a. s.

2. Vlastník bytu, jeho obyvatel ani domácí zvířata nesmějí způsobovat škody na

stromech, rostlinách, keřích, květinách, sadových úpravách nebo trávnících. Je

povinností každého, pokud možno škodám bránit a zabránit.

3. Nikdo nemá bez souhlasu výboru Společenství přístup na střechu z důvodu garancí

na krytinu střešního pláště.

4. Při veškerých stavebních pracích, které by vlastníci bytových jednotek měli v úmyslu

provádět ve svých bytech (dispoziční změny, zásahy do rozvodů jednotlivých sítí,

zásahy do příček, či dokonce do nosných konstrukcí, instalace saun apod.), je

nutno se řídit stavebním zákonem a příslušnými prováděcími vyhláškami.

10.Stěhování

1. Je povinností každého vlastníka bytu oznámit výboru Společenství jakékoli stěhování dovnitř nebo ven z objektu 5 dnů dopředu. Veškeré stěhování musí proběhnout v době od

07.00 do 19.00 hod. Stěhování mimo tyto hodiny není dovoleno.

11.Domácí zvířata

1. Obyvatelé bytů jsou odpovědni za jimi chovaná zvířata. Zejména jsou povinni

zajistit, aby zvířata nenarušovala výkon užívacích práv ostatních obyvatel domu,

zejména psi svým hlasitým štěkotem, případně znečišťováním společných prostor.

 

12.Bezpečnost

1. Obyvatelé nesmějí dovolit komukoliv, aby

jakýmkoli způsobem blokoval vchodové dveře a nechával je otevřené déle, než je

nezbytně nutné.

2. Požaduje se velmi důrazně a striktně, aby obyvatelé neotevírali dveře prostřednictvím

elektronického systému osobám, které neznají. Zároveň obyvatelé nesmějí dovolit

neznámým osobám vstup do objektu současně při vlastním vstupu či odchodu, a to

ani v prostoru dvora.

3. Je povinností každého obyvatele domu zamykat hlavní vstupní dveře od 22.00 hodin.

4. Ztrátu, či zcizení generálního klíče od vstupu do objektu  jsou obyvatelé

povinni neprodleně oznámit výboru Společenství.

13.Obecná ustanovení

1. V případě porušení tohoto Domovního řádu a opatření a při vyčerpání všech

přípustných nápravných prostředků je výbor Společenství povinen ostatním

vlastníkům bytových jednotek oznámit druh porušení, resp. přestupku a jméno

viníka. Pokud bude Společenstvím odsouhlasen systém a výše pokut, může výbor

viníkovi tuto pokutu uložit. Pokuta pak bude připočítána k pravidelnému měsíčnímu

poplatku a bude inkasována společně s ním.

2. Veškerá porušení pravidel a opatření budou hlášena a zaznamenána  ve

výboru Společenství. Časté porušování pravidel a opatření může vést ze strany

výboru Společenství k tlaku na odprodej bytu a opuštění objektu.

3. Tento domovní řád byl odsouhlasen po formální a věcné stránce s právníkem a je závazný pro všechny obyvatele domu Alšova 978/5 ve Znojmě, popř. jejich návštěvy.

Vypracoval: Výbor Společenství vlastníků Znojmo Alšova 978/5.

Datum: 31. 12. 2010

 

 Datum aktualizace: 10.02.2011 - VS